De groeves, een lappendeken van zeldzame habitats met een hoge biologische waarde

Meer dan eender welke andere industrie onderhouden de groeves een zeer nauwe band met de ecosystemen en het milieu in hun directe omgeving.

Hoewel de opening van een groeve onvermijdelijk een belangrijke verstoring van de topografie en de bodembezetting inhoudt, zal haar exploitatie het zeer vaak mogelijk maken verschillende habitats met een hoge biologische waarde te creëren die in België schaars geworden zijn.

Deze milieus zijn des te rendabeler voor de ontwikkeling van de biodiversiteit omdat deze in de groeves vaak in talrijke verschijningsvormen tot stand komt, met sterke onderlinge interacties en relatief beschermd tegen externe agressie.

In België zijn de populaties van vele soorten erg schaars geworden door de menselijke activiteit (oeverzwaluw, zandhagedis, rugstreeppad …). Voor hun overleven zijn ze hierdoor zeer afhankelijk van de handhaving van ontginningsactiviteit.

Download de informatiebrochure die Fediex en Pierre et Marbres de Wallonie hebben samengesteld in het raam van het sectorale charter "Groeves en Biodiversiteit".